PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

SHOP.KUNERT-WOZKI.PL

OBSAH:

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

3. PODMÍNKY UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4. ZPŮSOBY A PODMÍNKY PLATBY ZA PRODUKT

5. NÁKLADY, ZPŮSOBY A DATUM DODÁNÍ A VYZVEDNUTÍ VÝROBKU

6. POSTUP VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ

7. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM

8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ

10. RECENZE VÝROBKŮ

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12. VZOR ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Tato Pravidla internetového obchodu byla připravena právníky webu Prokonsumencki.pl. Internetový obchod www.sklep.kunert-wozki.pl dbá na práva spotřebitelů. Spotřebitel se nemůže vzdát práv, která mu přiznává zákon o právech spotřebitelů. Ustanovení smluv, která jsou pro spotřebitele méně výhodná než ustanovení zákona o právech spotřebitelů, jsou neplatná a místo nich se použijí ustanovení zákona o právech spotřebitelů. Účelem ustanovení těchto Pravidel tedy není vyloučit nebo omezit práva spotřebitele vyplývající z kogentních ustanovení zákona a případné pochybnosti je třeba vysvětlit ve prospěch spotřebitele. V případě jakéhokoli nesouladu ustanovení těchto Pravidel s výše uvedenými ustanoveními mají přednost tato ustanovení a je třeba je použít.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Internetový obchod dostupný na adrese www.sklep.kunert-wozki.pl provozuje společnost KUNERT SPÓŁKA KOMANDYTOWA se sídlem v Borowiance (adresa sídla a korespondenční adresa: ul. Tartakowa 127, 42-125 Borowianka), zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000770838; rejstříkový soud, u kterého je uložena dokumentace společnosti: Okresní soud v Čenstochové, XVII obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, NIP 5742067315, REGON 382531419, e-mailová adresa: biuro@kunert-wozki.pl a telefonní číslo: (+48) 662 565 934 .

1.2. Tato Pravidla jsou určena spotřebitelům i podnikatelům využívajícím internetový obchod, pokud dané ustanovení Pravidel nestanoví jinak.

1.3. Správcem osobních údajů zpracovávaných v Internetovém obchodě v souvislosti s prováděním ustanovení těchto Pravidel je Prodávající. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem, po dobu a na základě důvodů a zásad uvedených v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na webových stránkách Internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují především pravidla týkající se zpracování osobních údajů Správcem v Internetovém obchodě, včetně důvodů, účelů a doby zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, jakož i informace o používání souborů cookie a analytických nástrojů v Internetovém obchodě. Používání internetového obchodu, včetně provádění nákupů, je dobrovolné. Stejně tak poskytnutí osobních údajů Příjemcem služeb nebo Zákazníkem při využívání Internetového obchodu je dobrovolné, s výjimkami uvedenými v zásadách ochrany osobních údajů (uzavření smlouvy a zákonné povinnosti Prodávajícího).

1.4. Definice pojmů: Vymezení pojmů, které se vztahují na zboží, které je předmětem prodeje, a na zboží, které je předmětem prodeje:

1.4.1. PRACOVNÍ DEN - jeden den od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků.

1.4.2. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ - formulář dostupný v internetovém obchodě, který umožňuje vytvoření účtu.

1.4.3. OBJEDNACÍ FORMULÁŘ - elektronická služba, interaktivní formulář dostupný v internetovém obchodě, který umožňuje zadat Objednávku, zejména přidáním Výrobků do elektronického košíku a upřesněním podmínek Kupní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.

1.4.4. ZÁKAZNÍK - (1) fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům a v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy též fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům - která uzavřela nebo hodlá uzavřít s Prodávajícím Kupní smlouvu.

1.4.5. OBČANSKÝ ZÁKONÍK - zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (Sb. zákonů 1964 č. 16, položka 93, v platném znění).

1.4.6. ÚČET - Elektronická služba označená individuálním jménem (loginem) a heslem poskytnutým Příjemcem služby, soubor prostředků v ICT systému Poskytovatele služby, ve kterém jsou shromažďovány údaje poskytnuté Příjemcem služby a informace o jím zadaných Objednávkách v Internetovém obchodě.

1.4.7. NEWSLETTER - elektronická služba, elektronická distribuční služba poskytovaná Poskytovatelem služby prostřednictvím e-mailu, která umožňuje všem Uživatelům, kteří ji využívají, automaticky dostávat od Poskytovatele služby cyklicky se opakující obsah dalších vydání newsletteru obsahujícího informace o Produktech, novinkách a akcích v Internetovém obchodě.

1.4.8. VÝROBEK - dostupnost

v Internetovém obchodě movitá věc, která je předmětem Kupní smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a Prodávajícím.

1.4.9. PŘEDPISY - tyto předpisy Internetového obchodu.

1.4.10. ONLINE OBCHOD - internetový obchod Poskytovatele služby dostupný na internetové adrese: www.sklep.kunert-wozki.pl.

1.4.11. PRODÁVAJÍCÍ, DODAVATEL SLUŽEB - společnost KUNERT SPÓŁKA KOMANDYTOWA se sídlem v Borowiance (adresa sídla a korespondenční adresa: ul. Tartakowa 127, 42-125 Borowianka), zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000770838; rejstříkový soud, u kterého je uložena dokumentace společnosti: Okresní soud v Čenstochové, XVII obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, NIP 5742067315, REGON 382531419, e-mailová adresa: biuro@kunert-wozki.pl a telefonní číslo: (+48) 662 565 934 .

1.4.12. PRODEJNÍ SMLOUVA - smlouva o prodeji Výrobku uzavřená nebo uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu.

1.4.13. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - služba poskytovaná elektronicky Poskytovatelem služby Příjemci služby prostřednictvím Internetového obchodu.

1.4.14. PŘÍJEMCE SLUŽBY - (1) fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům a v případech stanovených obecně závaznými předpisy též fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům - využívající nebo hodlající využívat Elektronickou službu.

1.4.15. ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÝCH PRÁVECH - zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů 2014, částka 827, v platném znění).

1.4.16. OBJEDNÁVKA - projev vůle Zákazníka učiněný prostřednictvím Objednávkového formuláře a směřující přímo k uzavření Smlouvy o prodeji produktu s Prodávajícím.

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

2.1. V internetovém obchodě jsou k dispozici následující elektronické služby: V internetovém obchodě jsou k dispozici tyto služby: Účet, Objednávkový formulář a Zpravodaj.

2.1.1. Účet - použití účtu je možné po provedení celkem dvou na sebe navazujících kroků ze strany příjemce služby - (1) vyplnění registračního formuláře a (2) kliknutí na pole "Uložit". V Registračním formuláři je nutné, aby Příjemce služby uvedl následující údaje týkající se Příjemce služby: jméno a příjmení, e-mailovou adresu a heslo. Účet lze vytvořit také volitelným zadáním hesla při vyplňování Objednávkového formuláře - okamžikem zadání Objednávky je účet vytvořen.

2.1.1.1. Služba elektronického účtu je poskytována bezplatně po dobu neurčitou. 2.1.2. Příjemce služby má možnost kdykoli a bez udání důvodu zrušit Účet (odstoupit od Účtu), a to zasláním příslušné žádosti Poskytovateli služby, zejména prostřednictvím e-mailu na adresu: biuro@kunert-wozki.pl nebo písemně na adresu: ul. Tartakowa 127, 42-125 Borowianka.

2.1.2. Objednávkový formulář - používání Objednávkového formuláře začíná okamžikem, kdy Zákazník přidá první Produkt do elektronického košíku v Internetovém obchodě. Podání Objednávky se uskuteční poté, co Zákazník provede celkem dva následné kroky - (1) po vyplnění Objednávkového formuláře a (2) po kliknutí na webové stránce Internetového obchodu po vyplnění Objednávkového formuláře "Objednávka s povinností platby" - do té doby je možné zadané údaje upravovat ( za tímto účelem sledujte zobrazené zprávy a informace dostupné na webové stránce Internetového obchodu). V Objednávkovém formuláři je nutné, aby Zákazník uvedl následující údaje týkající se Zákazníka: jméno a příjmení/název firmy, adresu (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město, stát), e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo a údaje týkající se Kupní smlouvy: Údaje o kupujícím: Výrobek(y), množství Výrobku(ů), místo a způsob dodání Výrobku(ů), způsob platby. V případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, je nutné uvést také název společnosti a číslo NIP.

2.1.2.1. Elektronická služba Objednávkového formuláře je poskytována bezplatně, je jednorázového charakteru a končí okamžikem, kdy je jejím prostřednictvím Objednávka zadána, nebo když Zákazník přestane jejím prostřednictvím zadávat Objednávku dříve.

2.1.3. 2.1.4. Newsletter - využívání Newsletteru je možné poté, co Příjemce služby zadá v záložce "Newsletter" viditelné na webových stránkách Internetového obchodu e-mailovou adresu, na kterou mají být zasílána další vydání Newsletteru, a klikne na pole "Přihlásit se k odběru". K odběru Newsletteru se lze přihlásit také zaškrtnutím příslušného políčka při vytváření účtu nebo zadávání objednávky - okamžikem vytvoření účtu nebo zadání objednávky je Příjemce služby přihlášen k odběru Newsletteru.

2.1.3.1. Elektronická služba Newsletter je poskytována bezplatně na dobu neurčitou. 2.1.2.2. Příjemce služby má možnost se kdykoli a bez udání důvodu odhlásit z odběru Newsletteru (odhlásit se z odběru Newsletteru), a to zasláním příslušné žádosti Poskytovateli služby, zejména prostřednictvím e-mailu na adresu: biuro@kunert-wozki.pl nebo písemně na adresu: ul. Tartakowa 127, 42-125 Borowianka.

2.2. Technické požadavky nezbytné pro spolupráci se systémem ICT používaným Poskytovatelem služeb: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu; (2) přístup k elektronické poště; (3) internetový prohlížeč v aktuální verzi: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari nebo Microsoft Edge; (4) doporučené minimální rozlišení obrazovky: (5) zapnutou možnost ukládání souborů cookie a Javascriptu ve webovém prohlížeči.

2.3. Příjemce služby je povinen používat Internetový obchod způsobem, který je v souladu se zákonem a dobrými mravy, s ohledem na respektování osobnostních práv a autorských práv a duševního vlastnictví Poskytovatele služby a třetích osob. Příjemce služby je povinen zadávat údaje odpovídající skutečnosti. Příjemce služby nesmí poskytovat nezákonný obsah.

2.4. Postup pro podávání stížností týkajících se elektronických služeb je uveden v bodě 6. Předpisy: 1. Provozovatelé služeb, kteří využívají služeb elektronických komunikací, jsou povinni dodržovat pravidla pro poskytování služeb.

3. PODMÍNKY UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. K uzavření Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím dochází poté, co Zákazník učiní Objednávku prostřednictvím Objednávkového formuláře v Internetovém obchodě v souladu s bodem 2.1.2 Pravidel.

3.2. Cena Produktu uvedená na webových stránkách Internetového obchodu je uvedena v závislosti na nastavení Zákazníka v polských zlotých (PLN) nebo eurech (EUR) a zahrnuje daně. 3.3. O celkové ceně včetně daní Produktu, který je předmětem Objednávky, jakož i o nákladech na dodání (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovní služby) a dalších nákladech, a pokud výši těchto poplatků nelze určit - o povinnosti je uhradit, je Zákazník informován na webových stránkách Internetového obchodu při podání Objednávky, včetně okamžiku, kdy Zákazník vyjádří vůli být vázán Kupní smlouvou.

3.3. Postup při uzavírání Kupní smlouvy v Internetovém obchodě prostřednictvím Objednávkového formuláře

3.3.1. K uzavření Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím dochází poté, co Zákazník učiní Objednávku v Internetovém obchodě v souladu s bodem 2.1.2 Pravidel.

3.3.2. Po zadání Objednávky Prodávající neprodleně potvrdí její přijetí a současně přijme Objednávku k realizaci. 3.3.3. Potvrzení přijetí Objednávky a její přijetí k realizaci probíhá zasláním příslušného e-mailu Prodávajícím Zákazníkovi na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou při podání Objednávky, který obsahuje minimálně prohlášení Prodávajícího o přijetí Objednávky a jejím přijetí k realizaci a potvrzení o uzavření Kupní smlouvy. Obdržením výše uvedeného e-mailu Zákazníkem je mezi Zákazníkem a Prodávajícím uzavřena Kupní smlouva.

3.4. Obsah uzavřené Kupní smlouvy je evidován, zabezpečen a zpřístupněn Zákazníkovi (1) zpřístupněním těchto Pravidel na webových stránkách Internetového obchodu, (2) zasláním e-mailové zprávy Zákazníkovi uvedené v bodě

3.3.2 těchto Pravidel a (3) předložením dokladu o koupi. Obsah Kupní smlouvy je dodatečně zaznamenán a zabezpečen v informačním systému Internetového obchodu Prodávajícího.

4. ZPŮSOBY A PODMÍNKY PLATBY ZA PRODUKT

4.1. Prodávající poskytuje zákazníkovi následující způsoby platby podle kupní smlouvy:

4.1.1. Platba v hotovosti na dobírku při dodání zboží.

4.1.2. Platba v hotovosti při převzetí.

4.1.3. Platba bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího.

4.1.4. Elektronické platby a platby kartou prostřednictvím PayU.pl, Przelewy24.pl, TPay.com a PayPal.com - možné aktuální platební metody jsou uvedeny na webových stránkách internetového obchodu v záložce informace o platebních metodách a na webových stránkách: https:// www.payu.pl, https://www.przelewy24.pl, https://www.tpay.com a https://www.paypal.com/pl.

4.1.4.1. Zúčtování transakcí s elektronickými platbami a platebními kartami se provádí v souladu s volbou Zákazníka prostřednictvím PayU.pl, Przelewy24.pl, TPay.com nebo PayPal.com. Služby elektronických plateb a platebních karet poskytuje např:

4.1.4.1.1. PayU.pl - PayU S.A. společnost se sídlem v Poznani (adresa sídla: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznaň), zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku pod číslem 0000274399, registrační spisy vedené Okresním soudem Poznaň - Nowe Miasto a Wilda v Poznani; základní kapitál ve výši 4 944 000,00 PLN plně splacený; NIP: 7792308495.

4.1.4.1.2. Przelewy24.pl - PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA společnost se sídlem v Poznani (adresa sídla: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznaň), zapsaná v rejstříku.

podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem Poznaň - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, 8. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000347935, základní kapitál: PLN 5 476 300,00, NIP 7792369887, REGON 301345068.

Podnikatelé Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem Poznaň - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, 8. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000347935, základní kapitál: PLN 5 476 300,00, NIP 7792369887, REGON 301345068.

4.1.4.1.3. Společnost TPay.com - Krajowy Integrator Płatności S.A. se sídlem v Poznani (adresa sídla: Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznaň), zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000412357; registrační spisy vedené Okresním soudem Poznaň - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, základní kapitál ve výši 5 494 980,00 PLN plně splacený, NIP: 7773061579, REGON: 300878437.

4.1.4.1.4. PayPal.com - PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. patro 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Lucemburk.

4.2. Lhůta splatnosti

4.2.1. Pokud si Zákazník zvolí platbu bankovním převodem, elektronickou platbu nebo platbu kreditní kartou, je povinen provést platbu do 5 kalendářních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy.

4.2.2. Zvolí-li Zákazník platbu na dobírku při dodání zboží nebo v hotovosti při převzetí zásilky, je Zákazník povinen provést platbu při převzetí zásilky.

5. NÁKLADY, ZPŮSOBY A DATUM DODÁNÍ A VYZVEDNUTÍ PRODUKTU.

5.1. Dodání Produktu Zákazníkovi je zpoplatněno, nestanoví-li Kupní smlouva jinak. Náklady na dodání Produktu (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovní služby) jsou Zákazníkovi uvedeny na webových stránkách Internetového obchodu v záložce Informace o nákladech na dodání a při podání Objednávky, včetně okamžiku, kdy Zákazník vyjádří svou vůli být vázán Kupní smlouvou.

5.2. Osobní odběr Produktu Zákazníkem je bezplatný.

5.3. Prodávající poskytuje Zákazníkovi následující způsoby doručení nebo převzetí Produktu:

5.3.1. Doručení kurýrem, doručení kurýrem na dobírku.

5.3.2. Zásilka s vyzvednutím v balíkové skříni.

5.3.3. Osobní odběr možný na adrese: ul. Tartakowa 127, 42-125 Borowianka - v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hod.

5.4. 5.4. Termín dodání Produktu Zákazníkovi - pokud Zákazník zvolí dodání Produktu na adresu uvedenou v Objednávce, dodání proběhne v níže uvedených lhůtách, pokud není v popisu daného Produktu nebo při zadání Objednávky uvedena lhůta kratší:

5.4.1. V případě dodání na území Polska - do 14 pracovních dnů.

5.4.2. V případě dodání do jiných zemí - do 20 Pracovních dnů.

5.4.3. V případě Produktů s různými termíny dodání je datem dodání nejdelší uvedený termín, který však nesmí překročit výše uvedené termíny. Počátek lhůty dodání Produktu Zákazníkovi se počítá následovně:

5.4.3.1. Pokud Zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou - od data připsání částky na bankovní účet Prodávajícího nebo zúčtovací účet.

5.4.3.2. Zvolí-li Zákazník způsob platby v hotovosti na dobírku - ode dne uzavření Kupní smlouvy.

5.5. 5.4.3.1. Od data připravenosti Produktu k vyzvednutí Zákazníkem - pokud Zákazník zvolí osobní odběr Produktu, bude Produkt připraven k vyzvednutí Zákazníkem do 7 pracovních dnů, pokud není v popisu Produktu nebo při zadání Objednávky uvedena lhůta kratší. V případě Produktů s různými termíny připravenosti k odběru je termínem připravenosti k odběru nejdelší uvedený termín, který však nesmí být delší než 7 Pracovních dnů. O připravenosti Produktu k odběru bude Zákazník Prodávajícím dodatečně informován. Počátek lhůty připravenosti Produktu k odběru Zákazníkem se počítá následovně:

5.5.1. Pokud Zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou - ode dne připsání částky na bankovní účet Prodávajícího nebo zúčtovací účet.

5.5.2. Zvolí-li Zákazník způsob platby v hotovosti při osobním odběru - ode dne uzavření Kupní smlouvy.

6. POSTUP VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

6.1. Tento bod 6 Pravidel definuje postup vyřizování stížností společný pro všechny stížnosti podané Prodávajícímu, zejména stížnosti týkající se Produktů, Kupních smluv, Elektronických služeb a další stížnosti související s provozem Prodávajícího nebo Internetového obchodu.

6.2. Základ a rozsah odpovědnosti je vymezen obecně platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, zákonem o právech spotřebitelů a zákonem o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002 (sbírka zákonů č. 144, položka 1204, v platném znění). .

6.2.1. Podrobná ustanovení týkající se reklamace Výrobku - movité věci - zakoupeného Zákazníkem na základě Kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím do 31. 12. 2022 jsou uvedena v ustanoveních Občanského zákoníku ve znění účinném do 31. 12. 2022, a to zejména

6.3.1. písemně na adresu: ul. Tartakowa 127, 42-125 Borowianka;

6.3.2. v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: biuro@kunert-wozki.pl.

6.4. Výrobek lze zaslat nebo vrátit v rámci reklamace na adresu: ul. Tartakowa 127, 42-125 Borowianka.

6.5. V popisu reklamace doporučujeme uvést: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum nesrovnalostí nebo nedodržení smlouvy; (2) požadavek na způsob uvedení smlouvy do souladu nebo prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy či jiný nárok; a (3) kontaktní údaje stěžovatele - usnadní a urychlí to vyřízení reklamace. Požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze doporučující charakter a nemají vliv na účinnost stížností podaných bez doporučeného popisu stížnosti.

6.6. V případě změny kontaktních údajů uvedených osobou podávající stížnost v průběhu vyřizování stížnosti je tato osoba povinna o tom informovat prodávajícího.

6.7. K reklamaci mohou být přiloženy důkazy (např. fotografie, dokumenty nebo samotný výrobek) vztahující se k předmětu reklamace. Prodávající může rovněž požádat stěžovatele o poskytnutí dalších informací nebo zaslání důkazů (např. fotografií), pokud to Prodávajícímu usnadní a urychlí vyřízení reklamace.

6.8. Prodávající na reklamaci odpoví bezodkladně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení.

7. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM.

7.1. Podrobné informace o možnosti Zákazníka, který je spotřebitelem, využít mimosoudních způsobů vyřizování stížností a uplatňování nároků a pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici na internetových stránkách ÚOHS na adrese: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2. K dispozici je rovněž kontaktní místo předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitele (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl nebo písemná adresa: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Varšava), jehož úkolem je mimo jiné poskytovat pomoc spotřebitelům ve věcech mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

7.3. Spotřebitel má následující příkladné možnosti využití mimosoudních způsobů řešení stížností a uplatnění nároků: (1) návrh na řešení sporu u stálého smírčího spotřebitelského soudu (více informací na: http://www.spsk.wiih.org. pl/); (2) návrh na mimosoudní řešení sporu u vojvodského inspektora obchodní inspekce (více informací na internetových stránkách inspektora příslušného podle místa podnikatelské činnosti prodávajícího); a (3) pomoc okresního (městského) spotřebitelského ombudsmana nebo společenské organizace, mezi jejíž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele (včetně Federace spotřebitelů, Sdružení polských spotřebitelů). Poradenství je poskytováno mimo jiné e-mailem na adrese address:ady@dlakonsumentow.pl a na spotřebitelské infolince 801 440 220 (infolinka je v provozu v pracovní dny od 8:00 do 18:00 hodin, poplatek za spojení dle tarifu operátora).

7.4. Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je k dispozici platforma pro online systém řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni EU (platforma ODR). Platforma ODR je interaktivní a vícejazyčná webová stránka s komplexním servisním místem pro spotřebitele a podnikatele, kteří hledají mimosoudní řešení sporu týkajícího se smluvních závazků vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené on-line nebo smlouvy o poskytování služeb (více informací na webových stránkách samotné platformy nebo na webových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů : https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může od ní odstoupit do 14 kalendářních dnů bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v bodě 8.8 Pravidel. Pro dodržení lhůty stačí zaslat prohlášení před jejím uplynutím. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze zaslat např:

8.1.1. písemně na adresu: ul. Tartakowa 127, 42-125 Borowianka;

8.1.2. v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: biuro@kunert-wozki.pl. 8.2. Vrácení výrobku - movité věci (včetně movitých věcí s digitálními prvky) v rámci odstoupení od smlouvy lze provést na adresu: ul. Tartakowa 127, 42-125 Borowianka.

8.3. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze č. 2 zákona o právech spotřebitelů a dále je k dispozici v bodě 12 těchto Pravidel. Spotřebitel může vzor formuláře použít, není však povinný.

8.4. Začíná běžet lhůta pro odstoupení od smlouvy:

  8.4.1. u smlouvy, na jejímž základě prodávající vydává výrobek, přičemž je povinen převést jeho vlastnictví - od převzetí výrobku spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou odlišnou od dopravce, a v případě smlouvy, která: (1) se vztahuje na mnoho Výrobků, které jsou dodávány odděleně, v dávkách nebo po částech - od převzetí posledního Výrobku, dávky nebo části, nebo (2) spočívá v pravidelném dodávání Výrobků po určitou dobu - od převzetí prvního z Výrobků;

8.4.2. u ostatních smluv - ode dne uzavření smlouvy.

8.5. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neplatnou.

8.6. Produkty - movité věci, včetně movitých věcí s digitálními prvky:

8.6.1. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny jím uhrazené platby, včetně nákladů na dodání Výrobku - movité věci, včetně movité věci s digitálními prvky (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání zvoleného spotřebitelem, který je jiný než nejlevnější obvyklý způsob dodání dostupný v internetovém obchodě). Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj nepředstavuje žádné náklady. V případě Produktů - movitých věcí (včetně movitých věcí s digitálními prvky) - pokud Prodávající nenabídl spotřebiteli, že si Produkt vyzvedne sám, může zadržet vrácení plateb přijatých od spotřebitele do doby, než obdrží Produkt zpět nebo než spotřebitel předloží doklad o jeho vrácení , podle toho, co nastane dříve.

 V případě Produktů - movitých věcí (včetně movitých věcí s digitálními prvky) - je spotřebitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, vrátit Produkt Prodávajícímu nebo jej předat osobě pověřené Prodávajícím k jeho převzetí, pokud Prodávající nenabídl, že si Produkt vyzvedne sám. Pro dodržení lhůty postačí zaslat Produkt zpět před jejím uplynutím.

8.6.3. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Produktu - movité věci (včetně movité věci s digitálními prvky) - v důsledku jeho užívání nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Produktu.

8.7. Produkty - digitální obsah nebo digitální služby:

8.7.1. V případě odstoupení od smlouvy o dodávce Produktu - digitálního obsahu nebo digitální služby - nesmí Prodávající ode dne doručení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy použít jiný obsah než osobní údaje poskytnuté nebo vytvořené spotřebitelem při používání Produktu - digitálního obsahu nebo digitální služby - poskytnutého Prodávajícím, s výjimkou obsahu, který: (1) jsou užitečné pouze v souvislosti s digitálním obsahem nebo digitální službou, které byly předmětem smlouvy; (2) souvisejí pouze s činností spotřebitele při používání digitálního obsahu nebo digitální služby poskytované prodávajícím; (3) byly obchodníkem spojeny s jinými údaji a nelze je od nich oddělit nebo je lze oddělit jen s vynaložením nepřiměřeného úsilí; (4) byly vytvořeny spotřebitelem společně s jinými spotřebiteli, kteří je mohou nadále používat. S výjimkou případů uvedených v bodech 1 až 3 výše mu prodávající na žádost spotřebitele poskytne jiný obsah než osobní údaje, které spotřebitel poskytl nebo vytvořil při používání digitálního obsahu nebo digitální služby poskytované prodávajícím. V případě odstoupení od smlouvy může prodávající spotřebiteli zabránit v dalším užívání digitálního obsahu nebo digitální služby, zejména tím, že spotřebiteli znemožní přístup k digitálnímu obsahu nebo digitální službě nebo zablokuje uživatelský účet, čímž nejsou dotčena práva spotřebitele uvedená v předchozí větě. Spotřebitel má právo získat od prodávajícího bezplatně digitální obsah zpět, aniž by mu v tom prodávající bránil, a to v přiměřené lhůtě a v běžně používaném strojově čitelném formátu.

8.7.2. V případě odstoupení od smlouvy o dodávce Produktu - digitálního obsahu nebo digitální služby je spotřebitel povinen přestat tento digitální obsah nebo digitální službu užívat a zpřístupňovat třetím osobám.

8.8. Případné náklady spojené s odstoupením spotřebitele od smlouvy, které je spotřebitel povinen nést:

8.8.1. V případě Produktů - movitých věcí (včetně movitých věcí s digitálními prvky) - pokud spotřebitel zvolil jiný způsob dodání Produktu než nejlevnější standardní způsob dodání dostupný v Internetovém obchodě, není Prodávající povinen uhradit dodatečné náklady vzniklé spotřebiteli.

8.8.2. V případě Produktů - movitých věcí (včetně movitých věcí s digitálními prvky) - nese spotřebitel přímé náklady na vrácení Produktu. V případě Výrobků, které nelze zaslat zpět obyčejnou poštou (např. objemné balíky), mohou spotřebiteli vzniknout vyšší náklady na jejich vrácení, a to podle následujícího vzorového ceníku jednoho z dopravců: https://www.dhl.com/pl-pl /home/our-divisions/parcel/for-you/shipping/pricelist.html.

8.8.3. V případě Produktu - služby, jejíž plnění - na výslovnou žádost spotřebitele - započalo před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je spotřebitel, který po podání takové žádosti uplatní právo na odstoupení od smlouvy, povinen zaplatit za služby poskytnuté do odstoupení od smlouvy. Výše platby se vypočítá úměrně rozsahu poskytnuté služby s přihlédnutím k ceně nebo odměně sjednané ve smlouvě. Je-li cena nebo odměna nadměrná, je základem pro výpočet této částky tržní hodnota poskytnutého plnění.

8.9. Právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nepřísluší spotřebiteli ve vztahu ke smlouvám uzavřeným na dálku:

8.9.1. (1) za poskytnutí služby, za kterou je spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud prodávající službu zcela provedl s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením služby informován, že po provedení služby prodávajícím ztratí právo na odstoupení od smlouvy, a přijal ji na vědomí;

(2) u nichž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

(3) v nichž je předmětem služby Výrobek - movitá věc (včetně movité věci s digitálními prvky) - který není prefabrikovaný, vyrobený podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;

(4) v nichž je předmětem služby Výrobek - movitá věc (včetně movité věci s digitálními prvky) - podléhající rychlému znehodnocení nebo s krátkou dobou trvanlivosti;

(5) u nichž je předmětem služby Výrobek - movitá věc (včetně movité věci s digitálními prvky) - dodaný v uzavřeném obalu, který nelze po otevření obalu vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen ;

(6) u nichž jsou předmětem služby Výrobky - movité věci (včetně movitých věcí s digitálními prvky) - které jsou po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeny s jinými movitými věcmi, včetně movitých věcí s digitálními prvky;

(7) u nichž jsou předmětem služby alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření kupní smlouvy a k jejichž dodání může dojít až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech trhu, které prodávající nemůže ovlivnit;

(8) ve kterých spotřebitel výslovně požádal, aby k němu Prodávající přijel za účelem neodkladné opravy nebo údržby; pokud Prodávající poskytne jiné než spotřebitelem požadované dodatečné služby nebo dodá jiné Výrobky - movité věci (včetně movitých věcí s digitálními prvky) - než náhradní díly nezbytné k provedení opravy nebo údržby, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve vztahu k dodatečným službám nebo Výrobkům;

(9) u nichž jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodané v zapečetěném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen;

(10) u dodávek novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném;

(11) uzavřené formou veřejné dražby;

(12) na poskytování ubytovacích služeb jiných než k bydlení, přepravu zboží, pronájem automobilů, stravování, služby spojené s volným časem, zábavou, sportem nebo kulturními akcemi, pokud je ve smlouvě uveden den nebo období poskytnutí služby;

(13) pro poskytování digitálního obsahu nedodávaného na hmotném nosiči, za který je spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud prodávající zahájil poskytování služby s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele, který byl před poskytnutím služby informován o tom, že po poskytnutí služby prodávajícím ztratí právo na odstoupení od smlouvy a vzal ji na vědomí, a prodávající poskytl spotřebiteli potvrzení uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b). 15 odst. 1 a 2 nebo čl. 21 odst. 1 zákona o právech spotřebitelů;

(14) o poskytnutí služby, za kterou je spotřebitel povinen zaplatit cenu, o kterou spotřebitel výslovně požádal prodávajícího, aby se k němu dostavil k opravě, a služba již byla s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele zcela provedena.

8.10. Ustanovení týkající se spotřebitele obsažená v tomto bodě 8 Pravidel se použijí od 1. ledna 2021 a pro smlouvy uzavřené od tohoto data i na Příjemce služby nebo Zákazníka, který je fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá profesionální povahu, vyplývající zejména z předmětu jí vykonávané podnikatelské činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o hospodářské činnosti.

9. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ

9.1. Tento bod 9 Pravidel a všechna ustanovení v něm obsažená jsou určena a tedy závazná pouze pro zákazníka nebo příjemce služby, který není spotřebitelem, a to od 1. ledna 2021 a pro smlouvy uzavřené od tohoto data, který zároveň není fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo související s její činností podnikání, kdy z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá profesionální charakter, vyplývající zejména z předmětu jí vykonávané podnikatelské činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o ekonomické činnosti.

9.2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení od Kupní smlouvy v tomto případě může proběhnout bez udání důvodu a nezakládá žádné nároky Zákazníka vůči Prodávajícímu.

9.3. Prodávající je oprávněn omezit dostupné platební metody, včetně požadavku na úhradu předem v plné výši nebo částečně, a to bez ohledu na Zákazníkem zvolený způsob platby a skutečnost uzavření Kupní smlouvy.

9.4. Poskytovatel služeb může smlouvu o poskytování Elektronických služeb vypovědět s okamžitou účinností a bez udání důvodu zasláním příslušné výpovědi Příjemci služeb.

9.5. Odpovědnost Poskytovatele služeb/Prodávajícího vůči Příjemci služeb/Zákazníkovi, bez ohledu na její právní základ, je omezena - jak v rámci jedné pohledávky, tak i u všech pohledávek celkem - do výše zaplacené ceny a nákladů na dodání podle Kupní smlouvy, nejvýše však do výše jednoho tisíce zlotých. Limit částky uvedený v předchozí větě se vztahuje na všechny nároky směřující ze strany Příjemce služeb/Zákazníka vůči Poskytovateli služeb/Prodávajícímu, a to i v případě neuzavření Kupní smlouvy nebo nároků, které s Kupní smlouvou nesouvisejí. Poskytovatel služeb/prodávající odpovídá Příjemci služeb/zákazníkovi pouze za typické škody předvídatelné v době uzavření smlouvy a neodpovídá za ušlý zisk. Prodávající rovněž neodpovídá za zpoždění při přepravě.

9.6. Případné spory vzniklé mezi Prodávajícím/Poskytovatelem služeb a Zákazníkem/Příjemcem služeb budou předloženy soudu příslušnému podle sídla Prodávajícího/Poskytovatele služeb.

9.7. Odpovědnost Prodávajícího ze záruky za Produkt nebo nesoulad Produktu s Kupní smlouvou je vyloučena. 9.8. Prodávající odpoví na inzerát do 30 kalendářních dnů ode dne jeho obdržení.

10. RECENZE PRODUKTŮ

10.1. Prodávající umožňuje svým zákazníkům vydávat a zpřístupňovat názory na produkty a internetový obchod za podmínek stanovených v tomto oddíle Pravidel.

10.2. Zanechání názoru Zákazníkem je možné po použití formuláře, který umožňuje přidání názoru na Produkt nebo Internetový obchod. Tento formulář může být zpřístupněn přímo na webových stránkách Internetového obchodu (včetně použití externího widgetu) nebo může být zpřístupněn prostřednictvím individuálního odkazu, který Zákazník obdrží po nákupu na jím uvedenou e-mailovou adresu. Při přidávání názoru může Zákazník přidat také grafické hodnocení nebo fotografii Výrobku - pokud je taková možnost ve formuláři pro přidání názoru k dispozici.

10.3. Posudek na Produkt může být vydán pouze na Produkty skutečně zakoupené v Internetovém obchodě Prodávajícího a Zákazníkem, který posuzovaný Produkt zakoupil. Je zakázáno uzavírat fiktivní nebo zdánlivé Kupní smlouvy za účelem vydání stanoviska k Produktu. Stanovisko k Internetovému obchodu může vydat osoba, která je Zákazníkem Internetového obchodu.

10.4. Přidávání názorů Zákazníky nesmí být využíváno k nezákonným činnostem, zejména k činnostem, které představují jednání nekalé soutěže, nebo k činnostem porušujícím osobnostní práva, práva duševního vlastnictví nebo jiná práva Prodávajícího nebo třetích osob. Přidáním názoru je Zákazník povinen jednat v souladu se zákonem, těmito Pravidly a dobrými mravy.

10.5. Názory mohou být zpřístupněny přímo na webových stránkách internetového obchodu (např. k danému Produktu) nebo na externí webové stránce shromažďující názory spolupracující s Prodávajícím, na kterou odkazuje na webových stránkách internetového obchodu (včetně externího widgetu umístěného na webových stránkách internetového obchodu).

10.6. Prodávající zajišťuje, aby zveřejněné názory na Produkty pocházely od jeho Zákazníků, kteří Produkt zakoupili. Za tímto účelem Prodávající provádí následující kroky ke kontrole, zda názory pocházejí od jeho Zákazníků:

10.6.1. Zveřejnění názoru vydaného prostřednictvím formuláře dostupného přímo na webových stránkách internetového obchodu vyžaduje předchozí ověření Poskytovatelem služeb. Ověření spočívá v kontrole souladu názoru s Pravidly, zejména v kontrole, zda je recenzující osoba Zákazníkem Internetového obchodu - v tomto případě Prodávající kontroluje, zda tato osoba provedla nákup v Internetovém obchodě, a v případě názoru na Produkt navíc kontroluje, zda recenzovaný Produkt zakoupila. Ověření probíhá bez zbytečného odkladu.

10.6.2. Prodávající zasílá svým Zákazníkům (a to i prostřednictvím externí webové stránky shromažďující názory, se kterou spolupracuje) individuální odkaz na e-mailovou adresu, kterou uvedli při nákupu - tímto způsobem získá přístup k formuláři pro vyjádření názoru pouze Zákazník, který Produkt zakoupil v Internetovém obchodě.

10.6.3. V případě pochybností Prodávajícího nebo výhrad adresovaných Prodávajícímu jinými Zákazníky nebo třetími osobami, zda daný názor pochází od Zákazníka nebo zda daný Zákazník zakoupil daný Produkt, si Prodávající vyhrazuje právo kontaktovat autora názoru za účelem vyjasnění a potvrzení, že je skutečně Zákazníkem Internetového obchodu nebo zakoupil recenzovaný Produkt.

10.7. Případné připomínky, odvolání proti recenzním posudkům či výhrady k tomu, zda daný posudek pochází od Zákazníka nebo zda daný Zákazník zakoupil daný Produkt, lze nahlásit způsobem obdobným reklamačnímu řízení uvedenému v bodě 6 Pravidel.

10.8. Prodávající nezveřejňuje ani nepověřuje žádnou jinou osobu zveřejňováním nepravdivých zákaznických recenzí nebo doporučení a nezkresluje zákaznické recenze nebo doporučení za účelem propagace svých Produktů. Prodávající poskytuje jak pozitivní, tak negativní recenze. Prodávající neposkytuje sponzorované recenze.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu se uzavírají v polském jazyce.

11.2. Změny a doplňky předpisů:

11.2.1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na změnu Předpisů z důležitých důvodů, tj. z důvodu: změn právních předpisů; změn způsobů plateb a doručování - v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují provádění ustanovení těchto Předpisů.

11.2.2. V případě uzavírání kontinuálních smluv na základě těchto Pravidel (např. poskytování Elektronických služeb - Účet) jsou novelizovaná Pravidla pro Příjemce služeb závazná, pokud jsou splněny požadavky uvedené v čl. 384 a 384 [1] občanského zákoníku, tj. zákazník byl na změny řádně upozorněn a smlouvu nevypověděl do 15 kalendářních dnů ode dne upozornění. V případě, že změna Pravidel má za následek zavedení jakýchkoli nových poplatků nebo zvýšení stávajících, má Příjemce služeb právo od smlouvy odstoupit.

11.2.3. V případě, že budou na základě těchto Pravidel uzavřeny smlouvy jiné povahy než smlouvy průběžné (např. Kupní smlouva), nebudou změnami Pravidel nijak dotčena práva nabytá Příjemci služeb/Objednateli před datem účinnosti změn Pravidel, zejména nebudou změnami Pravidel dotčeny již podané nebo odeslané Objednávky a uzavřené, realizované nebo provedené Kupní smlouvy.

11.3. Ve věcech neupravených těmito Pravidly se použijí obecně platná ustanovení polského práva, zejména: Občanský zákoník; Zákon o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002 (Sb. zákonů 2002 č. 144, položka 1204, ve znění pozdějších předpisů); Zákon o právech spotřebitelů; a další příslušná ustanovení obecně platných právních předpisů.

11.4. Tato Pravidla nevylučují ustanovení platná v zemi obvyklého bydliště spotřebitele uzavírajícího smlouvu s poskytovatelem služeb/prodávajícím, která nelze smluvně vyloučit. V takovém případě Poskytovatel služeb/Prodávající zaručuje ochranu spotřebitele, která mu byla poskytnuta na základě ustanovení, která nelze smluvně vyloučit.

12. VZOR ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(PŘÍLOHA 2 ZÁKONA O PRÁVECH SPOTŘEBITELŮ)

Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy

(tento formulář by měl být vyplněn a odeslán pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

KUNERT SPÓŁKA KOMANDYTOWA

st. Tartakowa 127, 42-125 Borowianka

sklep.kunert-wozki.pl biuro@kunert-wozki.pl

- Já/my(*) tímto oznamuji(*), že odstupuji(*) od smlouvy o prodeji následujícího zboží(*) od smlouvy o dodávce následujícího zboží(*) od smlouvy o konkrétním úkolu zahrnujícím provedení následujícího zboží(*)/o poskytnutí následující služby(*).

- Datum uzavření smlouvy(*)/převzetí(*)

- Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě, že je formulář zaslán v papírové podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte.