Dane podstawowe

wybierz typ zgłoszenia

wpisz numer faktury lub paragonu

wskaż datę zakupu produktu

Dane kontrahenta

Podaj nazwę firmy, jeśli zakup dokonany był na firmę

podaj numer NIP jeśli zakup dokonany był na firmę

Podaj nazwę ulicy z numerem budynku oraz lokalu

Podaj numer konta do zwrotu pieniędzy

Załącz zdjęcie lub skan dowodu zakupu